Spintronics Laboratory

Department of Physics , Nanjing University

1.   Antiferromagnetic Order in Epitaxial FeSe Films on SrTiO3
     Y. Zhou, 1 L. Miao, 2 P. Wang, 1 F. F. Zhu, 2 W. X. Jiang, 2 S. W. Jiang, 1 Y. Zhang, 1 B. Lei, 3,4,5 X. H. Chen, 3,4,5 H. F. Ding, 1,5 Hao Zheng, 2,5 W. T. Zhang, 2,5 Jin-feng Jia, 2,5 Dong Qian, 2,5,* and D. Wu 1,5, †
     Phys. Rev. Lett. 120, 97001 (2018).

 

2.   Unidirectional Spin-Wave-Propagation-Induced Seebeck Voltage in a PEDOT:PSS/YIG Bilayer
     P. Wang, L. F. Zhou, S.W. Jiang, Z. Z. Luan, D. J. Shu,* H. F. Ding,† and D. Wu‡
     Phys. Rev. Lett. 120, 47201 (2018)

 

3.   Observation of spin-orbit magnetoresistance in metallic thin films on magnetic insulators
      Lifan Zhou, Hongkang Song, Kai Liu, Zhongzhi Luan, Peng Wang, Lei Sun, Shengwei Jiang, Hongjun Xiang, Yanbin Chen,Jun Du, Haifeng Ding, Ke Xia, Jiang Xiao and Di Wu
     Sci. Adv. 2018;4:eaao3318

 

4.   Tuning the magnetoresistance symmetry of Pt on magnetic insulators with temperature and magnetic doping
     B. F. Miao1, L. Sun1,2, D. Wu1,2, C. L. Chien3, and H. F. Ding1,2,a)
     Appl. Phys. Lett. 110, 222402 (2017)

 

5.   Patterning the two dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface by structured Al capping
     Y. Zhou1, P. Wang1, Z. Z. Luan1, Y. J. Shi1, S. W. Jiang1, H. F. Ding1,2, and D. Wu1,2,a)
     Appl. Phys. Lett. 110, 141603 (2017)

 

6.   Determination of spin polarization using an unconventional iron superconductor
     J. A. Gifford1, B. B. Chen2, J. Zhang1, G. J. Zhao1, D. R. Kim1, B. C. Li1, D. Wu2, and T. Y. Chen1,a)
     AIP Advances 6, 115023 (2016)

 

7.   Magnetic scattering and spin-orbit coupling induced magnetoresistance in nonmagnetic heavy metal and magnetic insulator bilayer systems
     B. F. Miao, L. Sun, D. Wu, C. L. Chien, and H. F. Ding
     Phys. Rev. B 94, 174430 (2016)

 

8.   Spin rectification induced by spin Hall magnetoresistance at room temperature
     P. Wang, S. W. Jiang, Z. Z. Luan, L. F. Zhou, H. F. Dinga), Y. Zhou, X. D. Tao, and D. Wua
     Appl. Phys. Lett. 109, 112406 (2016)

 

9.   Tuning carrier density at complex oxide interface with metallic overlayer
     Y. Zhou1, Y. J. Shi1, S. W. Jiang1, F. J. Yue1, P. Wang1, H. F. Ding1,2, and D. Wu1,2, a)
     Appl. Phys. Lett. 108, 231603 (2016)

 

10.   Periodic magnetic domains in single-crystalline cobalt filament arrays
     Fei Chen, Fan Wang, Fei Jia, Jingning Li, Kai Liu, Sunxiang Huang, Zhongzhi Luan, Di Wu, Yanbin Chen, Jianmin Zhu, Ru-Wen Peng, and Mu Wang
     Phys. Rev. B 93, 054405 (2016)

 

Copyright © 2014-2016 Spintronics Laboratory