Spintronics Laboratory

Department of Physics , Nanjing University

1.   Reduced interfacial magnetic moment of Y3Fe5O12 by capping Pt
     P. Wang, H. Zhao, S. Liu, Y. Y. Chin, H. J. Lin, B. M. Zhang, Z. Yuan, S. W. Jiang, H. F. Ding, J. Du, Q. Y. Xu, K. Xia, and D. Wu
     Appl. Phys. Lett. 113, 182402 (2018)

 

2.   Interfacial coupling and negative spin Hall magnetoresistance in Pt/NiO/YIG
     Z. Z. Luan, F. F. Chang, P. Wang, L. F. Zhou, J. F. K. Cooper, C. J. Kinane, S. Langridge, J. W. Cai, J. Du, T. Zhu, and D. Wu
     Appl. Phys. Lett. 113, 072406 (2018)

 

3.   Antiferromagnetic Order in Epitaxial FeSe Films on SrTiO3
     Y. Zhou, 1 L. Miao, 2 P. Wang, 1 F. F. Zhu, 2 W. X. Jiang, 2 S. W. Jiang, 1 Y. Zhang, 1 B. Lei, 3,4,5 X. H. Chen, 3,4,5 H. F. Ding, 1,5 Hao Zheng, 2,5 W. T. Zhang, 2,5 Jin-feng Jia, 2,5 Dong Qian, 2,5,* and D. Wu 1,5, †
     Phys. Rev. Lett. 120, 97001 (2018).

 

4.   Unidirectional Spin-Wave-Propagation-Induced Seebeck Voltage in a PEDOT:PSS/YIG Bilayer
     P. Wang, L. F. Zhou, S.W. Jiang, Z. Z. Luan, D. J. Shu,* H. F. Ding,† and D. Wu‡
     Phys. Rev. Lett. 120, 47201 (2018)

 

5.   Observation of spin-orbit magnetoresistance in metallic thin films on magnetic insulators
      Lifan Zhou, Hongkang Song, Kai Liu, Zhongzhi Luan, Peng Wang, Lei Sun, Shengwei Jiang, Hongjun Xiang, Yanbin Chen,Jun Du, Haifeng Ding, Ke Xia, Jiang Xiao and Di Wu
     Sci. Adv. 2018;4:eaao3318

 

6.   Tuning the magnetoresistance symmetry of Pt on magnetic insulators with temperature and magnetic doping
     B. F. Miao1, L. Sun1,2, D. Wu1,2, C. L. Chien3, and H. F. Ding1,2,a)
     Appl. Phys. Lett. 110, 222402 (2017)

 

7.   Patterning the two dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface by structured Al capping
     Y. Zhou1, P. Wang1, Z. Z. Luan1, Y. J. Shi1, S. W. Jiang1, H. F. Ding1,2, and D. Wu1,2,a)
     Appl. Phys. Lett. 110, 141603 (2017)

 

8.   Determination of spin polarization using an unconventional iron superconductor
     J. A. Gifford1, B. B. Chen2, J. Zhang1, G. J. Zhao1, D. R. Kim1, B. C. Li1, D. Wu2, and T. Y. Chen1,a)
     AIP Advances 6, 115023 (2016)

 

9.   Magnetic scattering and spin-orbit coupling induced magnetoresistance in nonmagnetic heavy metal and magnetic insulator bilayer systems
     B. F. Miao, L. Sun, D. Wu, C. L. Chien, and H. F. Ding
     Phys. Rev. B 94, 174430 (2016)

 

10.   Spin rectification induced by spin Hall magnetoresistance at room temperature
     P. Wang, S. W. Jiang, Z. Z. Luan, L. F. Zhou, H. F. Dinga), Y. Zhou, X. D. Tao, and D. Wua
     Appl. Phys. Lett. 109, 112406 (2016)

 

Copyright © 2014-2016 Spintronics Laboratory